Reklamační řád

Záruční doba

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) u

spotřebního zboží 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní

připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci

(expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu,

po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Na vady zboží vzniklé v důsledku

opotřebení se nevztahuje záruka. Zboží se životností kratší než 24 měsíců je označeno

vždy v nabídce prodávajícího. Neznamená to v žádném případě, že po uvedené době

životnosti přestane výrobek fungovat. U těchto výrobků se již z jejich povahy a

technologického zpracování předpokládá již při jejich výrobě zaručené užívání kratší než

24 měsíců při běžném užívání

Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho

funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které

znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží. Záruka se vztahuje

pouze na výrobní vady, které prokazatelně vznikly před ukončením udané životnosti

výrobku, která je při běžném užívaní zaručena.

Záruční list

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci,

postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující

údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka,

prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor

s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného

odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku

kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může

kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. To

neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor

s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti

měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud

to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné

vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem

popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a

užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních

předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který

prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při

převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli

doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o

poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží

nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě

není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Uplatnění reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na

zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Zašlete reklamované zboží (včetně kopie faktury/platebního dokladu, záručního listu,

případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu (předání osobně

je z technických důvodů vyloučeno).

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:

Raw Gym

sídl. Vajgar 728

Jindřichův Hradec

37701

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí

prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena

sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo

opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na

obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady

způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka

nevztahuje.

Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas

a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci,

nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný,

může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána

jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy

odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však

kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc

řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví

potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel

právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení

reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu zboží za stejnou novou bezvadnou

věc, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou zboží a odstoupením

od smlouvy náleží spotřebiteli.

Pokud byla reklamace oprávněná, má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které

mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu

reklamovaného zboží k nám).

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

Ochrana osobních dat

Osobní data kupujících jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky,

zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy

dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních

údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto

zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich

opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a

nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou

osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k

bezproblémovému doručení zboží.