Obchodní podmínky

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád a Podmínky ochrany osobních údajů,

jsou součástí kupní smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách internetového

obchodu www.rawgymshop.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Obchodní podmínky, reklamační řád a Podmínky ochrany osobních údajů blíže vymezují a

upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem

internetového obchodu www.rawgymshop.cz je společnost MIRCOIK s.r.o., se sídlem

Hornoměcholupská 663/141, Praha 10,10900, IČO: 07740981, zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 306729 (zápis v obchodním

rejstříku). Další informace naleznete na stránce Kontakt.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů dále jen občanský zákoník) a v případě,

že je odběratelem spotřebitelem, pak i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č.

634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Vymezení pojmů

Kupující, který není spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná

v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

Kupující, který je spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná

v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba,

která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito

výrobky nebo službami. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné

smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně

dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo

prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. V

těchto obchodních podmínkách se jedná o společnost MIRCOIK s.r.o.

Reklamace je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění

práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Uzavření kupní smlouvy objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná

kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího

kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany

prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná

práva a povinnosti.

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se plně seznámil s těmito obchodními

podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi před vlastním uskutečněním

objednávky souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní

smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní

smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Veškeré informace a zobrazení zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu je

informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně

tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání řádně a

pravdivě vyplněné objednávky zboží prodávajícímu na základě nabídky  prodávajícího,

která je realizována prostřednictvím umístění zboží do katalogu.  Prodávající je povinen

neprodleně kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky e-mailem na adresu uvedenou v

objednávce, který obsahuje shrnutí objednávky a další související informace o dodání

zboží a další.

Jestliže se jedná o kupujícího, který není spotřebitelem, je kupní smlouva uzavřena

okamžikem potvrzení objednávky kupujícího e-mailem zaslaným prodávajícím na e-

mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat zboží kupujícímu a převést

na něj vlastnické právo ke zboží a kupujícímu vzniká závazek objednané zboží převzít a

uhradit kupní cenu.

Ceny zboží jsou platné podle ceny zboží v okamžiku uskutečnění objednávky. Doba trvání

akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku

jinak.

Veškeré ceny uvedené v ceníku jsou smluvní a konečné, provozovatel obchodu je plátcem

DPH. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou

kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího

úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických

krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v  internetovém

obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a

případně opravit. Zboží zůstává majetkem provozovatele do uhrazení plné ceny zboží.

Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy zejména v

případě, že zboží není schopen dodat z jakýchkoliv (např. kapacitních) důvodů nebo že

došlo ke změně ceny zboží uvedené v katalogu.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou součástí kupní smlouvy a jsou

zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.rawgymshop.cz a je tak

umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro

uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb,

které objednatel používá. Kupující i prodávající nesou vlastní náklady objednávky.

Zboží je obvykle expedováno do druhého pracovního dne od přijetí objednávky. V období

zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než jeden týden,

budeme Vás o této skutečnosti informovat elektronickou poštou.

Zboží dodáváme prostřednictvím přepravců na zvolenou adresu nebo na zvolené výdejní

místo. Přepravci umožňují platbu při převzetí zásilky. Přepravci nám garantují doručení

následující pracovní den po podání zásilky. Ve výjimečných případech se může zásilka

zpozdit. Ceny přepravy a balného jsou stanoveny v Ceníku doprav a plateb a jejich cena

je kupujícímu zobrazována před ukončením objednávky.

Našim zákazníkům nabízíme dva nejrozšířenější způsoby úhrady zboží: zboží bude

uhrazeno před expedicí převodem z účtu a nebo na výdejním místě při převzetí zboží

(platba kartou je možná)

Ceník dopravy

- Síť výdejních míst Zásilkovna (5kg/0,05m3/60cm), předem na účet 59 Kč

- Osobní vyzvednutí v Raw Gym, sídl. Vajgar 728, Jindřichův Hradec, 0 Kč

- zboží je zpravidla odesláno v den objednávky, nejpozději následující pracovní den (pro osobní vyzvednutí

je zboží připraveno ihned, doručení Zásilkovnou trvá zpravidla 1 pracovní den)

Ochranou zásilky se podle těchto obchodních podmínek rozumí služba prodávajícího, při

jejímž objednání kupujícím se prodávající zavazuje pro případ, že dojde k poškození nebo

ztrátě zboží při přepravě bezodkladně poté, co se o takové újmě na zboží prokazatelně

dozví, odeslat kupujícímu nové zboží (má-li takové zboží na skladě, jinak bezodkladně po

jeho naskladnění). Ztráta či poškození zboží, převzetí či odmítnutí převzetí poškozeného

zboží kupujícím musí být doložitelné z trasování zásilky, kterou bylo zboží přepravováno,

nebo ze škodního protokolu od přepravce o poškození takové zásilky.

Slevové kupóny nebo kódy kupující není oprávněn používat k nákupu zboží za účelem

jeho dalšího prodeje v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Upozornění: rozměry a barevná vyobrazení na stránkách www.rawgymshop.cz jsou jen

orientační, tudíž jsou možné jejich drobné odchylky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň

je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku

pak nejpozději do 48 hodin.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy a mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od

převzetí zboží (dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku). V této lhůtě musí

 spotřebitel učinit vůči prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava

spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy (spolu s variabilním symbolem

faktury) a nejpozději do 14 dnů od tohoto odstoupení zaslat nepoškozené a

neznehodnocené zboží včetně kopie faktury, originálu záručního listu (pokud byl přiložen)

a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy je možné použít vzorový

formulář www.rawgymshop.cz/odstoupeni-od-smlouvy pro odstoupení od smlouvy (to

ovšem není nutnou podmínkou). Tento formulář je možno vyplnit a odeslat nebo vytisknout

a zaslat opatřený podpisem v písemné formě.

Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté,

pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal. Je-li

součástí zboží dárkové balení, toto rovněž nesmí být poškozeno. Toto ustanovení zákona

tak nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití

práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše,

co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží

zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako

protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno prodávajícímu. Spotřebitel odpovídá pouze

za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který

je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud je

vrácené zboží poškozeno jen částečně, případně je znečištěné či opotřebované, může

prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a úhradu vynaložených

nákladů na uvedení zboží do odpovídajícího stavu (např. vyčištění, oprava nebo náhradní

obal) nebo např. náklady na dopravu a další a započíst tento svůj nárok na vrácenou

kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní

cenu. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nebo zasláním finančních prostředků nese

spotřebitel.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách

finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele,

jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání a zboží v

uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné

vrátit.

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato a odstoupení od smlouvy je neplatné.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V

takovém případě kupující, který je spotřebitelem může kontaktovat subjekt mimosoudního

řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o

mimosoudním řešení sporů včetně formuláře k podání podnětu je možné nalézt

na www.coi.cz. Pro urychlení vyřešení doporučujeme kupujícímu obrátit se nejprve přímo

na naši společnost.

Vrácení peněz

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však

dříve, než spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu na jeho účet, jehož číslo je

povinen uvést v průvodním dopisu o odstoupení od kupní smlouvy, podmínkou je však

potvrzení přijetí daňového dobropisu. Při neuvedení čísla účtu či nepotvrzení přijetí

daňového dobropisu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí

dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti.

Ochrana osobních dat

Osobní data kupujících jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky,

zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy

dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních

údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto

zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich

opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní údaje, která zákazník uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu

prodávajícího a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí

dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je

nutný k bezproblémovému doručení zboží.

S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zněním výše uvedeného zákona o

ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo Prodávajícího využít tyto údaje k

obchodním účelům, jakož i pro účely přímého marketingu včetně infromací o

poskytovaných a nově zaváděných službách a zboží, a to i na jiných e-shopech

provozovaných prodávajícím ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o

některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o

některých službách informační společnosti). Za tímto účelem je prodávající dále oprávněn

údaje v nezbytně nutném rozsahu zpřístupnit třetím subjektům zajišťujícím pro

prodávajícího přípravu a výrobu tiskových materiálů a dokumentů určených zákazníkům,

žadatelům či potencionálním klientům a jejich rozesílání. Souhlas zákazníka se zasíláním

novinek a jiných obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat.