Podmínky ochrany osobních údajů

1. Tento dokument obsahuje informace o ochraně a zpracování osobních údajů

zákazníků společnosti MIRCOIK s.r.o., IČO: 07740981, se sídlem

Hornoměcholupská 663/141, 10900 Praha 10 (dále jen prodávající). Tyto

podmínky ochrany osobních údajů jsou samostatnou součástí Všeobecných

podmínek nákupu.

2. Provedením objednávky zboží prostřednictvím internetového formuláře, potvrzuje

kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen

GDPR), že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu

akceptuje.

3. Osoba, která provádí objednávku zboží jménem jiného subjektu osobních údajů

zároveň prohlašuje, že je oprávněna za tuto osobu jednat a je jí pověřena k udělení

souhlasu a akceptaci dle předchozího odstavce. Zároveň při uvedení kontaktních

údajů, jiných fakturačních údajů při objednání nebo dodávce zboží, je vždy zajištěn

souhlas takové osoby.

4. Prodávající je správcem osobních údajů kupujícího ve smyslu čl.

4, bod 7) GDPR. Osobní údaje prodávající zpracovává v souladu s právními

předpisy upravující ochranu osobních údajů. Prodávající zpracovává a uchovává

osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich

zpracovávání, nebo po dobu, na kterou kupující poskytnul souhlas se zpracováváním

svých osobních údajů. Prodávající dodržuje pravidla povinné archivace údajů.

5. Při objednávce zboží jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu

ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR. Získané údaje (obchodní firma, jméno a příjmení

objednatele, adresa bydliště nebo sídla firmy, IČO, e-mailová adresa, telefonní

číslo) jsou nutné pro úspěšné dodání zboží kupujícímu. Při určitých způsobech

platby za služby zpracovává prodávající i číslo bankovního účtu kupujícího nebo

číslo platební karty. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky

zboží pro kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi prodávajícím a kupujícím. Zvukové záznamy telefonních hovorů, které jsou

přijaty zákaznickou podporou společnosti jsou zpracovávány po dobu šesti měsíců

od jejich pořízení. Účelem zpracování osobních údajů je dále fakturace zboží a

služeb a zasílání obchodních sdělení a činění dalších aktivit přímého marketingu.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami na elektronickou

adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se

zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující může tento souhlas v celém rozsahu kdykoliv odvolat.

6. Během objednávky zboží mohou být dále prodávajícím zpracovávány i provozní a

lokalizační údaje v souladu se zákonem zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto údaje patří např. síťový

identifikátor (IP adresa přístupu kupujícího) jako osobní údaj kupujícího. Účelem

zpracování tohoto osobního údaje je zajištění kvality služeb (např. přihlášení,

pokusy narušení bezpečnosti) a dále bezpečnostní opatření proti zneužití přístupu

kupujícího, porušování práv třetích osob, porušování obchodních podmínek).

7. Prodávající uchovává i další technické informace týkající se využití služeb

jednotlivými kupujícími, které nejsou definovány přímo jako osobní údaj ve smyslu

GDPR. Jedná se o záznamy přístupů kupujících k webovému portálu (ip adresa,

časy přístupu), historie plateb. Tyto informace jsou shromažďovány na základě

zákonné povinnosti prodávajícího plynoucí ze zákona č. 127/2005 Sb., o

elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6,

odst. 1, písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c)

GDPR a oprávněný zájem prodávajícího dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

Oprávněným zájmem prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely

přímého marketingu.

9. Prodávající ukládá osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a

povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a

uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení

smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

10. Technické informace jsou prodávajícím mazány po uplynutí přiměřené doby, která

vyplývá z technologických standardů služeb prodávajícího, nejpozději však do šesti

měsíců od jejich pořízení.

11. Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům

dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení

zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17

odst. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti

zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

12. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že

se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

13. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je

však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu a bez

poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany

prodávajícího naplňovat.

14. Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve

smyslu č. 22 GDPR.

15. Změny v Prohlášení o ochraně osobních údajů Toto Prohlášení o ochraně osobních

údajů může být měněno či doplňováno ze strany prodávajícího. V případě, že dojde

ke změnám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, je tato skutečnost patrná

z data vystavení dokumentu. Kontrolujte pravidelně toto prohlášení a jeho aktuální

verze. V případě zásadních změn Vám bude tato skutečnost oznámena e-mailem.

Tyto podmínky zpracování nabývají účinnosti 1.5.2020